وحید عباس زاده

دکترا مدیریت - دانشگاه تهران
درباره من

رسانه جدی ترین علاقمه و برگزاری رویداد تخصصمــــه ...!

یونش در جشنواره وب

در جشنواره وب
به یونش رای بده :)