اصول حسابداری 2

دانشگاه : آزاد اسلامی اسلامشهر

شهر : اسلامشهر

نویسنده : ترجمه توسط ایرج نوروش وغلامرضاکرمی تالیف چارلزهورن گرن ووالترهاریسون ومایکل رابینسون

انتشارات : صفار

سال انتشار : 1394

قیمت : توافقی

انتشار : 6 ماه پیش


هیچ خط خوردگی نخورده کاملا سالم و برگه نخورده