مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه : آزاد اسلامی تهران جنوب

شهر : تهران

نویسنده : علی رضائیان

انتشارات : سمت

سال انتشار : 1387

قیمت : مجانی

انتشار : 5 ماه پیش