جستجوی پیشرفته منابع

اشتراک‌گذاری

من هم محتوای خودم رو برای کمک به دانشجویان، به اشتراک‌ می‌گذارم

0

جزوه معماری کامپیوتر


استاد دکتر راعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1394

0

جزوه سیگنال سیستم


استاد دکتر آقایی نیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی برق

سال 1395

0

جزوه فیزیک 1


استاد مهندس صبا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال 1394

0

جزوه مقاومت مصالح


استاد دکتر پرویزی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی مکانیک

سال 1395

4

جزوه الکترونیک 1


استاد دکتر کاشفی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی برق

0

جزوه مبانی برق


استاد دکتر صراف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه الکترونیک 1


استاد دکتر معزی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه کنترل خطی


استاد دکتر طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی برق

سال 1382

0

جزوه اندیشه اسلامی 1


استاد حاجی ابراهیم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال 1395

0

کتاب دیکشنری تخصصی برق


دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

0

جزوه سیگنال سیستم


استاد دکتر ربیعی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

سال 1395

0

جزوه مدار الکتریکی 1


دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

سال 1395