جستجوی پیشرفته منابع

0

جزوه انتقال حرارت


استاد دکتر محسن دوازده امامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1390

0

مقاومت مصالح


استاد دکتر مهران مرادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1390

0

جزوه کنترل اتوماتیک


استاد دکتر سعید بهبهانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1392

0

جزوه دینامیک


استاد دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1390

0

جزوه ریاضی 1


استاد دکتر شادی عسگری

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1389

0

جزوه استاتیک


استاد دکتر حسن موسوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

سال 1390

0

جزوه ریاضی 2


استاد بهرامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی برق

سال 1394

0

جزوه انقلاب اسلامی


استاد همتی‌ها

دانشگاه صنعتی اصفهان

سال 1394

0

جزوه معماری کامپیوتر دکتر راعی


استاد دکتر راعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0

جزوه آمار مهندسی دکتر محلوجی


استاد دکتر محلوجی

دانشگاه صنعتی شریف

0

حسابداری پیشرفته 2


رشته حسابداری

0

حسابداری پیشرفته 1


استاد محمد حسن ربیعی

رشته حسابداری