دانشگاه تبریز

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد دکتر رضوی

سال 1395

تعداد صفحه 380

منتشر شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۵