جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانشگاه تهران

رشته مدیریت

سال 1393

تعداد صفحه 130

منتشر شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۵