جزوه تحقیق در عملیات 1

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی صنایع

استاد دکتر عشقی

منتشر شده در ۱۷ بهمن ۱۳۹۵