رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1394

منتشر شده در ۲۴ دی ۱۳۹۵


قیمت 2،000 تومان

جمع و تفريق در سيستم دودويي
جمع و تفريق در سيستم دودويي شبيه جمـع و تفريـق در سيـستم دهـدهي
ميباشد با اين تفاوت كه به جاي ده بر يك، دو بر يـك ) ( Carryايجـاد مـيشـود.
فرض كنيد دو مقدار 3و 10در سيستم دودويي با هم جمع نمـائيم. ابتـدا بايـستي
هر كدام از اين مقادير را به سيستم دودويي تبديل نموده سپس آنها را با هـم جمـع
نمائيم.
٦
10 2 5 0
5 2 2 1
2 2 1 0
1 2 0 1
ملاحظه ميشود كه 10در سيستم دودويي برابر است با .1010
از طرف ديگر مقدار 3در سيستم دودويي را بدست ميآوريم.
3 2 1 1
1 2 0 1
حال دو مقدار 11و 1010با هم جمع مينمائيم.
1 Carry
1010+
11
1101
در مورد 1+1بايستي در نظر داشت كه نتيجه ميشود .10كه يك carryيك
به ستون بعدي منتقل ميگردد.
مثال 5-1
مجموع دو مقدار 20و 17را بدست آوريد.
ابتدا مقادير 17و 20را به سيستم دودويي تبديل مينمائيم.
20 2 10 0
10 2 5 0
5 2 2 1
2 2 1 0
1 2 0 1
٧
مقدار 20ميشود 10100در سيستم دودويي.
17 2 8 1
8 2 4 0
4 2 2 0
2 2 1 0
1 2 0 1
اين نشان ميدهد كه 17معادل 10001در سيستم دودويي ميباشد.
حال
1 Carry
10001+
10100
100101
كه اين مقدار يعني 100101اگر به سيستم دهدهي تبديل شود برابر است با
1 0 0 1 0 1
32 16 8 4 2 1
32+
4 1
37
در مورد تفريق در سيستم دهدهي همانطوريكه ملاحظه ميگردد در صـورت
لزوم يك 1در سيستم دهدهي قرض گرفته ميشود

برای ارسال نظر وارد شو.