جزوه مدیریت شهری

دانشگاه اصفهان

رشته مدیریت

استاد بیژن دادرس

سال 1392

تعداد صفحه 178

منتشر شده در ۲۲ بهمن ۱۳۹۵