دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد سعید نایب

سال 1395

تعداد صفحه 34

منتشر شده در ۰۱ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 3،000 تومان

تعریف نظام اقتصادی
نهادها
ساختار حقوق مالکیت در نظام اقتصادی
سازه های ذهنی
نظام اقتصاد سرمایه داری
جهان بینی ها
لیبرالیسم اقتصادی
رقابت و بازار رقابت کامل
نظام اقتصادی سوسیالیستی
نظریات فلسفی-اجتماعی مارکس
نظام کمونیستی
نظام برده داری
نظام فئودالی
دیالکتیک
مکتب مرکانتلیستی

برای ارسال نظر وارد شو.