دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد بهزاد مشهدی

سال 1395

تعداد صفحه 22

منتشر شده در ۰۱ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 2،500 تومان

چگونگی پیدایش پول
وظایف و نقش پول
خصوصیات و ویژگی های مطلوب برای پول
انواع پول
روشهای تعریف و محاسبه ی حجم پول
چگونگی عملکرد وظایف بانکداری تجاری
چگونگی تولید پول توسط بانکداری تجاری
تابع عرضه پول
نظریه مقداری پول
نظریه درآمد پولی
نظریه روانی پول
نظریه پولی کینز
سیایت های پولی
مفهوم ارز
بازار ارز
ابزار و وسایل انتقالات ارزی
تعیین نرخ ارز

برای ارسال نظر وارد شو.