دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد کوزه گر

سال 1395

تعداد صفحه 80

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 2،000 تومان

خصوصیات سازمان های دولتی
حسابداری بودجه
حسابداری عملیات خزانه داری
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
وجوه اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای
گزارشگری مالی

برای ارسال نظر وارد شو.