دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته حسابداری

استاد استاد سیاوش محمودی

سال 1394

تعداد صفحه 33

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


منابع مورد نیاز برای مطالعه این درس:
1( استاندارد حسابداری شماره 02 ایران : سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
0( استاندارد حسابداری شماره 11 ایران : صورتهای مالي تلفيقي و حسابداری سرمایه گذاری در
واحدهای تجاری فرعي
3( استاندارد حسابداری شماره 11 ایران : تركيبهای تجاری
4( راهنمای بکارگيری استاندارد 02 و 03 - مشاركتهای خاص- نشریه 114
5( حسابداری پيشرفته 0 نشریه شماره 022 انتشارات سازمان حسابرسي
منابع تکمیلی
1( صورتهای مالي تلفيقي از تئوری تا عمل، ترجمه و تاليف : دكتر محسن خوش طينت،
محمدرضا بازگير و حسين ميربلوک، انتشارات بازگير
0( حسابداری مالي جلد دوم )صورتهای مالي تلفيقي(، تاليف : دكتر تاری وردی

برای ارسال نظر وارد شو.