دانشگاه امام صادق

رشته حسابداری

استاد دکتر فخاری

تعداد صفحه 41

منتشر شده در ۱۵ آذر ۱۳۹۵


کلیات، تاجر و اعمال تجارتی در این جزوه تدریس شده است
توجه کنید جزوه تایپی است

برای ارسال نظر وارد شو.