دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد ابونوری

سال 1394

تعداد صفحه 96

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 2،000 تومان

تعریف علم اقتصاد
قوانین اقتصادی
طرز کار یک سیستم اقتصادی
هزینه فرصت از دست رفته
تقاضای عرضه قیمت
تابع و منحنی تقاضا
عرضه
قیمت انتظاری
تابع و منحنی عرضه
تغییر عرضه و تغییر مقدار عرضه
قیمت
ارزش اضافی مصرف کننده و تولید کننده
تعادل و عدم تعادل
سیاست سقف و کف قیمت
سیاست مالیاتی توسط دولت
کشش قیمتی عرضه و تقاضا
بررسی کردار مصرف کننده
مطلوبیت
نرخ نهایی جانشینی
بودجه
روش هندسی و ریاضی آن
منحنی درآمد - مصرف و استخراج منحنی انگل
منحنی های ICC و PCC
تولید متوسط
منحنی هزینه کل
منحنی AVC و AC
+ سوالات امتحانی

برای ارسال نظر وارد شو.