دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

سال 1390

تعداد صفحه 18

منتشر شده در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵