دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد دکتر صبایی

تعداد صفحه 78

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵