دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر صالح اکبرزاده و دکتر محسن بدرسمای

سال 1391

تعداد صفحه 45

منتشر شده در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵