دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

رشته مهندسی صنایع

استاد حسن زاده

تعداد صفحه 199

منتشر شده در ۰۳ دی ۱۳۹۵


فصل اول :معرفي قالب ها
-1 كاربردقالبها
فصل دوم : قالب هاي برش
-1 ساختمان وطرزكارقالب هاي برش
-2 دسته بندي قالب هاي برش
-3 معرفي اجزاء قالب هاي برش
-4 ساختمان انواع قالب هاي برش
فصل سوم : عوامل موثردرطراحي قالب هاي برش
-1 كليات طراحي قالب هاي برش
-2 تئوري برشكاري
-3 عوامل موثردربرش
فصل چهارم : مراحل طراحي قالب هاي برش
- 1 طراحي نوارتغذيه
- 2 طراحي سنبه
- 3 طراحي ماتريس
- 4 طراحي كانال تغذيه
- 5 طراحي ورقگير
- 6 طراحي قرار
- 7 طراحي استپ
- 8 طراحي سنبه گير
- 9 طراحي ضربه گير
10 _طراحي پران
11 _طراحي راهنماهاي داخلي(پيلوتها)
-12 طراحي اتصال دهنده ها
-13 طراحي مجموعه كفشكها
shank -14 طراحي گلويي يادنباله ياتوپي يا
4
-15 اجزاء استاندارد قالب هاي برش
-16 محاسبات نيرودرقالب هاي برش
-روشهاي كاهش نيرودرقالب هاي برش
فصل پنجم : قالب هاي كشش
فصل ششم : قالب هاي خمكاري
فصل هفتم : نقشه كشي قالبها

برای ارسال نظر وارد شو.