دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد دکتر راعی

سال 1394

منتشر شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۶