دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر داریوش باستانی

سال 1395

تعداد صفحه 180

منتشر شده در ۲۵ بهمن ۱۳۹۵