دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته علوم اقتصادی

استاد دکتر محمد علی دلدار

سال 1394

تعداد صفحه 29

منتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 500 تومان

تاریخچه و سیر تحول
تاریخچه و سیر تحول سیستم های پولی در ایران
چگونگی پیدایش و چاپ اسکناس
تعریف پول و اهمیت
وظایف پول
و...

برای ارسال نظر وارد شو.