جزوه کنترل دیجیتال و غیر خطی

دانشگاه تهران

استاد راحیل زرگری نزاد و کیوان موسوی

منتشر شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵