دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مدیریت

سال 1395

منتشر شده در ۰۹ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 1،000 تومان

هنی ریسک-1-1-2
عدم اطمینان ذهنی یک فرد ،ریسک ذهنی نامیده میشود.
زیرا ممکن است دو شخص در یک وضعیت،درک متفاوتی از ریسک داشته باشند و به تبع ان
رفتاری متفاوت داشته باشند.ریسک ذهنی شخص ممکن است رفتار وی را تحت تاثیر قرار
دهد.در بسیاری از موارد،رفتار محتاطانه و محافظه کارنه حاکی از ریسک ذهنی باال است.
1-2-شانس وقوع زیان
شانس وقوع زیان ارتباط زیادی با مفهوم ریسک دارد .احتمال رخداد یک پیش امد یا یک
خسارت را شانس وقوع زیان می نامیم. همانند ریسک،احتمال نیز شامل هر دو بعد ذهنی و عینی
می باشد.
عینی احتمال-1-2-1
احتمال عینی فراوانی نسبی تعداد مشاهدات یک پیش امد در بلند مدت است ،که در ان تعداد
مشاهدات بی نهایت است و تمامی این مشاهدات شرایطی یکسان دارند.
برای مثال،احتمال مشاهده خط در پرتاب سکه نا اریب 1/2 است زیرا سکه دارای تو پیش امد
است و فقط یکی از ان ها خط می باشد . همچنین برای یک تاس با شش وجه ،احتمال مشاهده
عدد شش برابر با یک ششم است ،چرا که شش حالت ممکن وجود دارد و فقط یک حالت ان
دارای خال 6 است .
ذهنی احتمال-1-2-2
براورد فردی از شانس وقوع خسارت،احتمال ذهنی نامیده میشود.لزومی ندارد که احتمال عینی
توام با احتمال ذهنی باشد.

برای ارسال نظر وارد شو.