مقاله بررسی رشد شهرنشینی بر روند خاطره زدایی و هویت شهری در شهر های معاصر ایران

رشته مهندسی شهرسازی

منتشر شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵