دانشگاه هرمزگان

رشته مدیریت

سال 1394

منتشر شده در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 2،500 تومان

صعود ذرات معلق به جو، باید اقدامات اصولی و کاربردی همچون حفاظت از وضعیت اکولوژیکی و اصالح و بهبود توان آن درمنطقه با رعایت مسائل قانونی و سیاسی، توقف شیوه های مضر، برنامه ریزی های اساسی جهت بهبود وضعیت معیشت مردم محلی و استفاده از این افراد برای مقابله با این پدیده بهره برد.( این مقاله در پنجمین همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی ارائه گردید. مقاله حاضر یک مقاله مروری می باشد که پس از جستجو در مقالات ISI ، Scopus و از پایگاه اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی SID
و MAGIRAN نیز استفاده های فراوان شده است. جستجوی کتابخانه ای برای جمع آوری گزارشات از کتب خلاصه مقالات
کنگره ها نیز انجام شد. سعی شده است تمامی مقالات و خلاصه مقالات معتبر داخلی و خارجی مرتبط مرور شود.

برای ارسال نظر وارد شو.