مقاله برسی مدیریت بحران ناشی از زلزله و نقش برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات ان با تاکید بر تجارت جهانی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی عمران

منتشر شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵