مقاله توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی در قالب رویکرد(TOD)

دانشگاه شهید بهشتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

استاد محمد حسین شریف زادگان

سال 1395

تعداد صفحه 20

منتشر شده در ۲۵ بهمن ۱۳۹۵