دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته علوم اقتصادی

سال 1393

تعداد صفحه 45

منتشر شده در ۰۴ دی ۱۳۹۵این مقاله با هدف شنناسنایی اندیشنه های اقتصناددانان و فیلسوفان سیاسی بر مبنا ی جمع بندی از منابع معتبر اقتصاد
سنیاسنی تهیه شنده است .اقتصاد سیاسی عبارتست از عل قوانین تولید و توزیع نعما مادی در مراح متتلف تکام جامعه
انسنانی. به تدری با رشد جامعه و مناسبا اجتماعی و اقتصادی اهمیت عل اقتصاد نیز بیشتر شد. یک رو مطالعه علمی در
مورد پدیده های اجتماعی است.
عبار اقتصاد سیاسی در عمر دراز خود معانی گوناگون بی شماری داشته است در نگاه آدام اسمیت، اقتصاد سیاسی، عل
مدیریت منابع کشور برای تولید ثرو است.از دید مارکس، اقتصاد سیاسی به این معناست که مالکیت ابزارهای تولید چگونه بر
فرآیندهای تاریتی اثر می گذارد.در بتش بزرگی از سده بیست، واژه اقتصاد سیاسی معانی متناقضی داشته است.گاه به آن در
حک یک حوزه مطالعاتی ) رابطه درونی اقتصناد و سنیاست( نگریسته می شده و بعضی وقتها آن را به مبابه یک رویکرد رو
شناسانه در نظر می آورده اند.

نام مقاله : نظریه های اقتصاد سیاسی
نویسنده:شایان عرفانیان مهر ساز
سال چاپ:زمستان 1393

برای ارسال نظر وارد شو.