دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

استاد دکتر خاوند کار

سال 1392

تعداد صفحه 2

منتشر شده در ۱۸ دی ۱۳۹۵