دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته مهندسی عمران

استاد مهندس قاسمی

تعداد صفحه 24

منتشر شده در ۰۷ دی ۱۳۹۵


قیمت 3،000 تومان

شامل پنج آزمایش ، عبارت اند از :
آزمایش تعیین خیز در تیرها
آزمایش بررسی واکنشهای تکیه گاهی (برای تیر دو سر ساده)
آزمایش بررسی نیروها و تغییر شکلهای ارتجاعی
آزمایش کمانش
آزمایش پیچش الاستیک

برای ارسال نظر وارد شو.