کتاب ریاضی عمومی دو ایساک مارون

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد خلیل پاریاب

سال 1395

تعداد صفحه 362

منتشر شده در ۲۰ آبان ۱۳۹۵