دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد سلیمی

سال 1394

تعداد صفحه 204

منتشر شده در ۰۱ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 5،000 تومان

چرخه تولید و درآمد، محاسات ملی و شاخص قیمت ها
مدل های درآمد مخارج
مدل های IS-LM و سیاست های پولی و مالی
تحلیل های اقتصاد باز
مدل های عرضه و تقاضای کل
منحنی فلیپس و نظریه های تورم
نظریه های مصرف
نظریه های تقاضای پول
عرضه پول

برای ارسال نظر وارد شو.