فرنوش فهیم

استاد فرنوش فهیم
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

فرنوش فهیم، فارغ التحصیل رشته آموزش زبان های خارجی، استاد دانشگاه آزاد کرج