عدنان آزاد

استاد عدنان آزاد
کارشناسی مهندسی نفت

یک معلم،با یک دغدغه. داشنجویان باید بدونن چرا! بدون دونستن دلیل هر چیزی هیچوقت روی اون موضوع مسلط نمیشیم