مهرشاد ملکی

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی پرند