مرتضی حسینی

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
درباره من

من عاشق رشته ام بودم و به همین خاطر جزوه هامو مرتب نگه داشتم