محمدامین ساجدی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه لرستان