وحید عباس زاده

دکترا مدیریت - دانشگاه تهران
درباره من

رسانه جدی ترین علاقمه و برگزاری رویداد تخصصمــــه ...!