مجید روحی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی