علیرضا بشیری

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی کرج