امیر رضا ایرانی علی پور

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)