صنم بابایی

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه آزاد اسلامی کرج