محمد جواد فرخی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد