علیرضا پاشا

کارشناسی متالوژی و مواد - دانشگاه آزاد اسلامی کرج