علی زریابی یکتا

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
درباره من

دانشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت