حمزه برم

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه آموزش عالی صالحان قائم شهر