امیر فضلی

- دانشگاه مؤسسه آموزش عالی روزبه زنجان
درباره من

من یک Geek هستم