امید معیر

کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی پرند